Wednesday, September 3, 2014

Undak Usuk, Bahasa Sunda ( Tatakrama Basa Sunda) Hurup S

Wilujeng tepang deui dulur-dulur sadaya ... Dina kasempetan ieu sim kuring badé ngabahas ngeunaan Undak Usuk Basa, Basa Sunda. Hal ieu kacida pentingna keur urang sunda mah, khususna pikeun barudak di jaman ayeuna anu tos teu terang Tatakrama atawa Undak Usuk basa Sunda.

Dina leresan ieu babagian Tatakrama Basa Sunda téh ngawengku basa hormat jeung basa loma, sarta masing-masing pada miboga papagon nu diluyukeun jeung kaperluan panyaturna. Anapon gurat badag Tatakrama Basa Sunda téh dibagi jadi 3 (tilu) golongan, nyaéta :

1.   Basa Kasar

2.   Basa Loma

3.   Basa Hormat
    
Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Basa kasar digunakeun keur sato atawa jalma nu keur ambek, basa loma dilarapkeunka jalma/babaturan anu geus loma (akrab), basa hormat dilarapkeun ka jalma anu pantes (meujeuhna) dihormat atawa diajenan.

Basa Hormat dipasing-pasing jadi :

1.Hormat ka saluhureun. Contona : tuang, sumping, kulem

2.Hormat ka sorangan atawa ka sasama anu can pati loma. Contona : neda, dongkap, mondok    

3.Hormat kanu leutik (sahandapeun), budak nu kakara bisa atawa lancar ngomong. Contona : emam, bobo, ameng.

Tujuan ayana Tatakrama Basa Sunda téh nyaéta teu aya sanés pikeun silih hormat atawa silih ajénan jeung papada jalma. Jadi lain jang ngabéda-bédakeun harkat jeung darajat jalma saperti jaman féodal. Tah kukituna omongan kakara disebut hormat upama dibarengan ku :

1.   Lisan (kecap)

2.   Pasemon

3.   Rengkuhjeung peta

4.   Lentong

Mugia waé artikel ieu aya mangpaatna kanggo urang sunda khususna, umumna generasi sunda anu salajengna. Sim kuring ngantos kana komentarna kabilihan sim kuring lepat dina ngadugikeun ieu bahasan wireh sipatna bahasa mah dinamis sareng rupi-rupi luyu sareng daerahna masing-masing.
 
Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda

Tina Hurup SNo
Kecap Ragam Loma
Kecap Ragam Hormat Keur ka Sorangan
Kecap Ragam Hormat Keur ka batur
1
saba, nyaba
nyanyabaan
angkat-angkatan
2
sabot
keur waktu
waktos
3
sabuk, beubeur
beubeur
beulitan
4
sadia, sayaga
sayagi
sayagi
5
sadu, sasadu
tamada
tamada, tomada
6
sagala
sagala
saniskanten
7
sakeudeung
sakedap
sakedap
8
sakit, kasakit
kasakit
kasawat
9
sakur
sakur
sugri
10
salah
lepat
lepat
11
salahsaurang
salahsawios
salahsawios
12
salaki
pun lanceuk
carogé, tuang raka
13
salamet
salamet
wilujeng
14
salat, solat
sambéang
netepan
15
salésma
salésma
pileg
16
salempang, hariwang
salempang
salempang, rejag manah
17
salin, disalin
disalin
gentos
18
samak
amparan
amparan
19
sampak, nyampak
nyampak
nyondong, kasondong
20
samping
sinjang
sinjang
21
sanding, kasanding
kasanding
kasumpingan
22
sanggeus
saparantos
saparantos
23
sanggup
sanggem
sanggem
24
saniskara
saniskanten
saniskanten
25
saperti
sapertos
sapertos
26
saré
mondok
kulem
27
saréréa
sadayana
sadayana
28
sarta, jeungna deui
sareng
sareng
29
sarua
sami
sami
30
sasarap
sasarap, neda (énjing-énjing)
tuang (énjing-énjing)
31
sawah
sawah
sérang
32
séjén
séjén
sanés
33
séléh, nyéléhkeun
masrahkeun
nyanggakeun, ngahaturkeun
34
séléwér, nyéléwér
midua haté
midua manah
35
sémah
tamu
tamu
36
sésa, kari
kantun
kantun
37
sebut
sebat
sebat
38
sedih
sedih
sedih, sungkawa
39
semet, serek
wangkid
wangkid
40
senang
senang
raos manah
41
sérah, nyérahkeun
mirak
mirak, ngésér
42
seubeuh
sesek
wareg
43
seupah, nyeupah
nyeupah
ngalemar
44
seuri
seuri
gumujeng, kahaturan
45
siar, nyiar
milari
milari
46
sibanyo
sibanyo
wawasuh
47
simbut
simbut
kampuh
48
sirah
sirah
mastaka
49
sirit
larangan
larangan
50
sisig
sisig
susur
51
sisir
pamérés
pamérés
52
soara, sora
sora
soanten
53
sono
sono
honéng
54
sorangan
sorangan
nyalira
55
sore
sonten
sonten
56
sugan, manawi
manawi
manawi
57
suku
suku
sampéan
58
sukur, nyukuran
nganuhunkeun
nganuhunkeun
59
sumawon, sumawonna
sumawonten
sumawonten
60
sunat, nyunatan
ngaberesihan
nyepitan
61
sungut
cangkem
baham
62
supaya
supados
supados
63
surat
serat
serat, tétésan
64
surup, kasurupan
kasarumahan
kacalikan
65
susu
susu
pinareup
66
suweng
suweng
kurabu, giwang
67
suwung
suwung
suwung, sewengPilari deui nu sanésna Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya :

No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar, jangan sungkan ...