Wednesday, September 3, 2014

Undak Usuk, Bahasa Sunda ( Tatakrama Basa Sunda) Hurup O

Wilujeng tepang deui dulur-dulur sadaya ... Dina kasempetan ieu sim kuring badé ngabahas ngeunaan Undak Usuk Basa, Basa Sunda. Hal ieu kacida pentingna keur urang sunda mah, khususna pikeun barudak di jaman ayeuna anu tos teu terang Tatakrama atawa Undak Usuk basa Sunda.

Dina leresan ieu babagian Tatakrama Basa Sunda téh ngawengku basa hormat jeung basa loma, sarta masing-masing pada miboga papagon nu diluyukeun jeung kaperluan panyaturna. Anapon gurat badag Tatakrama Basa Sunda téh dibagi jadi 3 (tilu) golongan, nyaéta :

1.   Basa Kasar

2.   Basa Loma

3.   Basa Hormat
 

Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Basa kasar digunakeun keur sato atawa jalma nu keur ambek, basa loma dilarapkeunka jalma/babaturan anu geus loma (akrab), basa hormat dilarapkeun ka jalma anu pantes (meujeuhna) dihormat atawa diajenan.

Basa Hormat dipasing-pasing jadi :

1.Hormat ka saluhureun. Contona : tuang, sumping, kulem

2.Hormat ka sorangan atawa ka sasama anu can pati loma. Contona : neda, dongkap, mondok    

3.Hormat kanu leutik (sahandapeun), budak nu kakara bisa atawa lancar ngomong. Contona : emam, bobo, ameng.

Tujuan ayana Tatakrama Basa Sunda téh nyaéta teu aya sanés pikeun silih hormat atawa silih ajénan jeung papada jalma. Jadi lain jang ngabéda-bédakeun harkat jeung darajat jalma saperti jaman féodal. Tah kukituna omongan kakara disebut hormat upama dibarengan ku :

1.   Lisan (kecap)

2.   Pasemon

3.   Rengkuhjeung peta

4.   Lentong

Mugia waé artikel ieu aya mangpaatna kanggo urang sunda khususna, umumna generasi sunda anu salajengna. Sim kuring ngantos kana komentarna kabilihan sim kuring lepat dina ngadugikeun ieu bahasan wireh sipatna bahasa mah dinamis sareng rupi-rupi luyu sareng daerahna masing-masing.
 
Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda

Tina Hurup O, P jeung RNo
Kecap Ragam Loma
Kecap Ragam Hormat Keur ka Sorangan
Kecap Ragam Hormat Keur ka batur
1
obat, ubar
obat, ubar
landong
2
ogan, ondang
ondang
ulem
3
omé, ngoméan, menerkeun
ngalereskeun
ngalereskeun
4
paham
paham, ngartos
ngartos
5
paju, maju
majeung
majeng
6
paké, make
nganggo
nganggo
7
palangsiang, bisa jadi
tiasa jadi
tiasa jadi
8
palar, dipalar
dipalar
dipamrih, dipambrih
9
palebah
leresan
leresan
10
paliré, maliré
maliré
merhatoskeun
11
paman
pun paman
tuang rama
12
pamajikan
pun bojo
tuang rayi, geureuha
13
pancuran, kamar mandi
jamban
jamban
14
pandé, mandéan
mandéan
mapadani, nyamian
15
pandeuri
ti pengker
ti pengker
16
pang, pangna, nu matak
nu mawi
nu mawi
17
panggih, manggih, timu, nimu
mendak
mendak
18
pangkat, kadudukan
kadudukan
kalungguhan
19
pangku, mangku
mangku
mangkon
20
panitih (perhiasan)
panitih
sangketan
21
panon
panon
soca
22
pantar, sapantar
sapantar
sayuswa
23
paparah, dipaparah
dikinten-kinten
dikinten-kinten
24
parak, marak
marak
munday
25
paribasa
paripaos
paripaos
26
pariksa, mariksa
mariksa
marios
27
parna
répot
wales
28
paro, saparo
sapalih
sapalih
29
parok, teu parok
teu sami
teu sami
30
pasti, tangtu
tangtos
tangtos
31
pati, teu pati
teu patos
teu patos
32
patuh, matuh
matuh
linggih
33
payung
payung
pajeng
34
pédah, sapédah
kumargi, jalaran
réhing
35
pénta, ménta
neda, nyuhunkeun
mundut
36
pecak, mecak, nyoba
nyobi
nyobi
37
pegat, kapegat
kapegat
kaandeg
38
pencét, mencétan
meuseulan
meuseulan
39
percaya
percanten
percanten
40
perelu, perlu
perlu
peryogi
41
permisi
permios
permios
42
peuting
wengi
wengi
43
pianakan
pianakan
wewetengan
44
pihapé, mihapé
wiat
ngaweweratan
45
pikir
pikir
manah
46
piligenti
piligentos
piligentos
47
pilih, kapilih
kapilih
kaselir
48
pindah
pindah
ngalih
49
pingping
pingping
paha
50
pipi
pipi
damis
51
pirang-pirang
pinten-pinten
pinten-pinten
52
poé
dinten
dinten
53
poho
hilap
lali
54
potong, popotongan
patilasan
patilasan
55
pribadi
paribados
ku anjeun
56
prihatin
prihatin
prihatos
57
puasa
puasa
saum
58
puguh, tangtu
tangtos
tangtos, kantenan
59
purun
purun
kersa
60
rarabi
rarabi
garwaan
61
raksa, pangraksa
pangraksa
panangtayungan
62
ramo
ramo
réma
63
rampés
mangga
mangga
64
ranyed, ngaranyed
ngaranyed
ngalambangsari
65
rasa, rumasa
rumaos
rumaos
66
réa, loba
seueur
seueur
67
récéh
récéh
artos alit
68
resep, keresep
karesep
kalangenan, kaseneng
69
reujeung
bareng
sareng
70
reuneuh
kakandungan
bobot, ngandeg
71
reureuh
reureuh
ngaso
72
rieut
rieut
puyeng
73
rikip, ririkipan
ririkipan
rerencepan
74
ripuh
ripuh
répot
75
robah
robah
robih
76
roko, ududeun
rook
sesepeun
77
rua, sarua
sarupi, sami
sarupi, sami
78
rujuk, rempug
rempug
rempag
79
rumasa
rumaos
rumaos
80
rupa, warna
rupi
rupi
81
rusuh, rurusuhan
énggal-énggalan
énggal-énggalanPilari deui nu sanésna Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya :

1 comment:

Silahkan berkomentar, jangan sungkan ...