Wednesday, September 3, 2014

Undak Usuk, Bahasa Sunda ( Tatakrama Basa Sunda) Hurup T

Wilujeng tepang deui dulur-dulur sadaya ... Dina kasempetan ieu sim kuring badé ngabahas ngeunaan Undak Usuk Basa, Basa Sunda. Hal ieu kacida pentingna keur urang sunda mah, khususna pikeun barudak di jaman ayeuna anu tos teu terang Tatakrama atawa Undak Usuk basa Sunda.

Dina leresan ieu babagian Tatakrama Basa Sunda téh ngawengku basa hormat jeung basa loma, sarta masing-masing pada miboga papagon nu diluyukeun jeung kaperluan panyaturna. Anapon gurat badag Tatakrama Basa Sunda téh dibagi jadi 3 (tilu) golongan, nyaéta :

1.   Basa Kasar

2.   Basa Loma

3.   Basa Hormat
 

Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Basa kasar digunakeun keur sato atawa jalma nu keur ambek, basa loma dilarapkeunka jalma/babaturan anu geus loma (akrab), basa hormat dilarapkeun ka jalma anu pantes (meujeuhna) dihormat atawa diajenan.

Basa Hormat dipasing-pasing jadi :

1.Hormat ka saluhureun. Contona : tuang, sumping, kulem

2.Hormat ka sorangan atawa ka sasama anu can pati loma. Contona : neda, dongkap, mondok    

3.Hormat kanu leutik (sahandapeun), budak nu kakara bisa atawa lancar ngomong. Contona : emam, bobo, ameng.

Tujuan ayana Tatakrama Basa Sunda téh nyaéta teu aya sanés pikeun silih hormat atawa silih ajénan jeung papada jalma. Jadi lain jang ngabéda-bédakeun harkat jeung darajat jalma saperti jaman féodal. Tah kukituna omongan kakara disebut hormat upama dibarengan ku :

1.   Lisan (kecap)

2.   Pasemon

3.   Rengkuhjeung peta

4.   Lentong

Mugia waé artikel ieu aya mangpaatna kanggo urang sunda khususna, umumna generasi sunda anu salajengna. Sim kuring ngantos kana komentarna kabilihan sim kuring lepat dina ngadugikeun ieu bahasan wireh sipatna bahasa mah dinamis sareng rupi-rupi luyu sareng daerahna masing-masing.
 
Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda

Tina Hurup T, U, W jeung YNo
Kecap Ragam Loma
Kecap Ragam Hormat Keur ka Sorangan
Kecap Ragam Hormat Keur ka batur
1
tabéat
adat
panganggo
2
tadina
awitna, kawitna
kawitna
3
tai
kokotor
kokotor
4
taksir, naksir, ngira
nginten-nginten
nginten-nginten
5
taktak
taktak
taraju
6
talatah
wiat saur
wiat saur
7
tambah
tambih
wuwuh
8
tampa
tampi
tampi
9
tampolong
tampolong, tempat ludah
pangludahan
10
tanda, ciri
tawis
tawis
11
tangen, katangen
kanyahoan
kauninga
12
tangga, tatangga
tatangga
tatangga
13
tanggung (jawab)
tanggel
tanggel
14
tangtung, nangtung
nangtung
ngadeg
15
tanwandé, tangtu
tangtos
tangtos
16
tanya
taros
pariksa
17
tapi
nanging
nanging
18
tarang
tarang
taar
19
taranjang, ditaranjang
ditaranjang
diwuwuda
20
tarima
tampi
tampi
21
tawar, nawar
nawis
mundut
22
tayoh-tayohna
rupina
rupina
23
téang, néangan
milari, ngilari
milari, ngilari
24
témpo
sarantos
sarantos
25
ténjo, nénjo, tempo
ningal
ningali
26
tepi
dugi
dugi
27
téré
téré
kawalon
28
téréh
énggal
énggal
29
tedun, nedunan
nyaosan
nyaosan
30
teleg, teureuy
teleg
telen
31
tembang, nembang
nembang
mamaos
32
tepi, nepi
dugi
dugi
33
tepung
tepang
tepang
34
terus
teras
teras
35
teundeun
simpen
simpen
36
tincak
tincak
dampal
37
titah, nitah, jurung
ngajurungan
miwarangan
38
toa, ua
pun ua
tuang rama
39
tonggong
tonggong
pungkur
40
topi, dudukuy
topi, dudukuy
tudung, langgukan
41
tulis
tulis
serat
42
tulung, pitulung
pitulung
pitandang
43
tulus
cios
cios
44
tuluy
teras, lajeng
teras, lajeng
45
tumpak
tumpak
tunggang
46
tunduh
tunduh
palay
47
tunggu
antos
antos
48
tungkul, nungkulan
nungkulan
ngaluuhan
49
turun
turun
lungsur
50
turut, nurut
nurut
tumut
51
tutu, nutu
nutu
meuseul
52
ucap
ucap
kedal, lisan
53
udud, ngaroko
udud, ngaroko
nyesep, ngalélét
54
ulah
teu kénging
teu kénging
55
ulin
ulin
ameng
56
umur
umur
yuswa
57
unina
unina
ungelna, unggelna
58
urus, nguruskeun
ngalereskeun
ngalereskeun
59
urut
tilas
tilas
60
utah
utah
luga
61
utama
utami
utami
62
waktu
waktos
waktos
63
wani
wantun
wantun
64
waras
cageur
damang
65
waréh, sawaréh
sapalih
sapalih
66
warga, dulur
wargi
wargi
67
watara, sawatara
sawatawis
sawatawis
68
wawuh
wanoh, kenal
kenal
69
wedak
pupur
pupur
70
wedal
wedal
weton
71
wilang, kawilang
kaétang
kaétang
72
wulu, wudu
wulu, wudu
abdas
73
yakti (teu lumrah)
yaktos
yaktosPilari deui nu sanésna Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya :

4 comments:

Silahkan berkomentar, jangan sungkan ...