Tuesday, September 2, 2014

Undak Usuk, Bahasa Sunda ( Tatakrama Basa Sunda) Hurup L


Wilujeng tepang deui dulur-dulur sadaya ... Dina kasempetan ieu sim kuring badé ngabahas ngeunaan Undak Usuk Basa, Basa Sunda. Hal ieu kacida pentingna keur urang sunda mah, khususna pikeun barudak di jaman ayeuna anu tos teu terang Tatakrama atawa Undak Usuk basa Sunda.

Dina leresan ieu babagian Tatakrama Basa Sunda téh ngawengku basa hormat jeung basa loma, sarta masing-masing pada miboga papagon nu diluyukeun jeung kaperluan panyaturna. Anapon gurat badag Tatakrama Basa Sunda téh dibagi jadi 3 (tilu) golongan, nyaéta :

1.   Basa Kasar

2.   Basa Loma

3.   Basa Hormat
Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Basa kasar digunakeun keur sato atawa jalma nu keur ambek, basa loma dilarapkeunka jalma/babaturan anu geus loma (akrab), basa hormat dilarapkeun ka jalma anu pantes (meujeuhna) dihormat atawa diajenan.

Basa Hormat dipasing-pasing jadi :

1.Hormat ka saluhureun. Contona : tuang, sumping, kulem

2.Hormat ka sorangan atawa ka sasama anu can pati loma. Contona : neda, dongkap, mondok    

3.Hormat kanu leutik (sahandapeun), budak nu kakara bisa atawa lancar ngomong. Contona : emam, bobo, ameng.

Tujuan ayana Tatakrama Basa Sunda téh nyaéta teu aya sanés pikeun silih hormat atawa silih ajénan jeung papada jalma. Jadi lain jang ngabéda-bédakeun harkat jeung darajat jalma saperti jaman féodal. Tah kukituna omongan kakara disebut hormat upama dibarengan ku :

1.   Lisan (kecap)

2.   Pasemon

3.   Rengkuhjeung peta

4.   Lentong

Mugia waé artikel ieu aya mangpaatna kanggo urang sunda khususna, umumna generasi sunda anu salajengna. Sim kuring ngantos kana komentarna kabilihan sim kuring lepat dina ngadugikeun ieu bahasan wireh sipatna bahasa mah dinamis sareng rupi-rupi luyu sareng daerahna masing-masing.Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda

Tina Hurup L, M jeung NNo
Kecap Ragam Loma
Kecap Ragam Hormat Keur ka Sorangan
Kecap Ragam Hormat Keur ka batur
 1
labuh
labuh
geubis
 2
lahun, ngalahun
ngalahun
mangkon
 3
lain
sanés
sanés
 4
laju
laju
lajeng
 5
laki, lalaki
lalaki
pameget
 6
laku, payu, laris
pajeng
pajeng
 7
lalajo
nongton
nongton
 8
lamun, upama
upami
upami
 9
lanceuk
pun lanceuk
tuang raka
 10
lantaran, sabab, marga
jalaran, sabab
margi
 11
lapar
lapar
palay tuang
 12
larung, liwat, kalarung
kalangkung
kalangkung
 13
laun, laun-laun
lami-lami
lami-lami
 14
lého
lého
umbel
 15
léngoh
léngoh
teu nyandak nanaon
 16
létah
létah
ilat
 17
létak, dilétak
dilétak
diilat
 18
lebah, palebah
leresan
leresan
 19
leumpang
leumpang
angkat
 20
leungeun
leungeun
panangan
 21
leungit
leungit
ical
 22
leutik
alit
alit
 23
leuwih
langkung
langkung
 24
lila
lami
lami
 25
magahan, mapagahan
mapagahan
ngawurukan, miwejang
 26
mahal
awis
awis
 27
maksud
maksad
maksad
 28
malarat, miskin
jalmi teu gaduh
teu kagungan nanaon
 29
malem
wengi
wengi
 30
malik
malik
mayun
 31
mamayu
mamayu
mamajeng
 32
mandi
mandi
siram, ngebak
 33
manéh, hidep
ibu, bapa, ayi, jst.
 34
mangka, sing, muga
mugi
mugi
 35
mangkuk, teu mangkuk
teu kantos
teu kantos
 36
maot
maot
pupus, tilar dunya
 37
marhum
marhum, jenatna
marhum, suargi
 38
mayit
mayit
layon
 39
méméh, saméméhna
sateuacanna
sateuacanna
 40
mending, leuwih hadé
langkung saé
lagkung saé
 41
meujeuhna
meujeuhna
cekap
 42
meureun
panginten
panginten
 43
mimiti, mimitina
kawitna
awitna, kawitna
 44
minangka
étang-étang
étang-étang
 45
minantu
minantu
mantu
 46
mindeng, remen
sering
sering
 47
minyak
lisah
lisah
 48
mitoha
mertua
mertua
 49
montok
montok
ageung
 50
muga
mugi
mugia
 51
mungguh
menggah
menggah (ing)
 52
mupakat, rempug
mupakat, rempug
rempag
 53
murah
mirah
mirah
 54
muriang
muriang
nyenyepan
 55
najan, parandéné, sanajan
sanaos
sanaos
 56
naséhat, papatah
naséhat, papatah
piwuruk, piwejang
 57
nungkulan
nungkulan
ngaluuhan
 58
ngan
mung
mung
 59
ngaran
wasta, nami
jenengan, kakasih
 60
ngeunah
ngeunah
raos
 61
ngora
ngora
anom
 62
nini
pun nini
tuang éyang
 63
nohonan
nyaosan, nyumponan
nyaosan
 64
nyaho
terang
uninga
 65
nyana
nginten
nginten
 66
nyaring
nyaring
teu acan kulem
 67
nyolowédor
nyolowédor
midua manahPilari deui nu sanésna Daftar Kecap Ragam Loma, Ragam Hormat Basa Sunda Tina Hurup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya :

No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar, jangan sungkan ...