Saturday, March 31, 2012

Clom Giriwil


Haturan kasadayana ...

Dina kasempetan ieu Cijolang Mania badé ngadongéngkeun lalakon jeung carita bustam  jalma anu purah nguseup. Sumangga ah urang langsung prung waé ...

Kocapkeun di sisi leuwi,aya jalma nu nguseup.
Clom ... giriwil ....! Clom ... giriwil ...!.giriwil ... clom ...! giriwil, giriwil ... clom .. cloom... 
Lung... kerenyed, kerenyeed ... giriwil ...! clom giriwil ....! kitu jeung kitu baé .... bangun nu nikamat ...

Useupna bangénan pisan. Jeuejurna leuleus, upama disanggut téh mani melenoy. Kukumbulna warna konéng. Kenurna panjang. Gogolongna mulus pisan, ari useupna ruruhitan. Tah éta mah useup jaman ayeuna.

Jaman baheula mah saur aki rada béda. Jeujeurna tina awi. Talina tina buntut kuda jeung teu maké kukumbul, tapi aya ogé anu dibeungbeuratan ku timah.
Tukang nguseup baheula jeung ayeuna sarua. Sarua naonna?
Sarua ramé dongéngna. Sarua bustamna, sarua gedé wadulna! Puguh-puguh meunang lauk sagedé curuk ogé, bébéjana ka batur mah meunang nu sagedé geulang leungen. Tapi da éta téh geus ilahar jang tukang nguseup mah. Dimamana ogé tukang nguseup mah pasti sok ngawadul dina widang nguseup mah. Rék pantar ménak atawa jalma biasa ogé, kangaranan tukang nguseup mah bustam. Aya hiji dongéng lalakon nguseup, cenah, aya nu ngalungkeun useup nepi ka peuntas walungan. Eupanna dicapluk ku peucang, giriwil meunang peucang. Disanggut deui ku mencek, giriwil meunang mencek. Tuluy disanggut ku banténg, giriwil meunang banténg.  Ti dinya ngait ngait kana bebegig, giriwil meunang bebegig!!

Wah ... ! bustam éta mah!

Teu percaya ?

Henteu !

Tanyakeun geura...

Ka saha?

Ka uing ... Radén Ustam Wadula ha ha ha ...

Carita Mida Dami modifikasi  ku  Cijolang Mania

Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét Maling Cabé

Sampurasun .... dulur-dulur sadayana, tepang deui sareng Cijolang Mania anu dina kasempetan ayeuna badé ngadugikeun salah sawios Dongéng Sunda anutos kakoncara, nyaéta Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét Maling Cabé, Dongéng ieu téh mangrupikeun salah sawios karya Seni Sunda anu kalintang ageung ku Nilai Budaya sareng Sastra Sunda. Sumangga urang regepkeun waé ieu dongeng, mugia ieu dongéng téh sing janten hiburan kanggo urang tatar sunda, langkung ti éta mudah-mudahan Dongéng Sunda ulah pareumeun obor kumargi éta téh warisan anu kalintang berhargana kanggo anak incu urang kapayunna.

Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét Maling Cabé

  Kacaritakeun di hiji tempat di jaman baheula aya dua sato anu sosobatan. Sato nu kahiji nyaéta Sakadang Kuya, ari sifatna nyaéta saperti kuya biasana, leumpangna boyot tapi ari otakna mah cerdas jeung cerdik, ari sato nu kadua nyaéta Sakadang Monyét, sifatna licik jeung gurung gusuh. Maranéhna mineng ulin bareng jeung mineng pasamoan umpama aya kasempetan mah.
  Kacaritakeun isuk-isuk Sakadang Kuya keur moyan dina batu sisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nya éta Sakadang Monyét.

“Sakadang Kuya!” Sakadang Monyét ngageroan.

“Kuk!” Témbal Sakadang Kuya.

“Sakadang Kuya!”

“Kuk!”

Sakadang Monyét nyampeurkeun ka Sakadang Kuya.

“Keur naon Sakadang Kuya?”

“Ah keur kieu wé, keur moyan.”

“Ti batan cicing kitu mah mending ngala cabé, yu!”

“Di mana?”

“Di kebon Patani, mangka cabéna geus bareureum.”

“Embung, ah. Sakadang monyét mah sok gandéng.”

“Moal, moal gandéng ayeuna mah.”

“Nyaan moal gandéng?”

“Moal, nyaan moal gandéng.”

“Hayu atuh ari moal gandéng mah.”

Bring atuh Sakadang Monyét jeung Sakadang Kuya téh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, katémbong cabé pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy. Sup duanana ka kebon. Sakadang Kuya moncor kana pager, ari Sakadang Monyét ngaluncatan pager. Terus baé ngaralaan cabé, didalahar di dinya kénéh.

Sakadang Kuya mani seuhah-seuhah baé ladaeun. Kitu deui jeung Sakadang Monyét. Kusabab cabé téh pohara ladana, ana gorowok téh Sakadang Monyét ngagorowok.

“Seuhah lata-lata!” (Maksudna mah “seuhah lada-lada”).... “Seuhah lata-
lata!” .....

“Ssst, Sakadang Monyét, ulah gandéng atuh!” Ceuk Sakadang Kuya
Sakadang Monyét henteu ngawaro.

“Seuhah lata-lata!”

“Sakadang Monyét! Bisi kadéngéeun ku Patani.”

Tapi Sakadang Monyét api-api teu ngadéngé. Gorowok deui baé.

“Seuhah lata-lata!”.... “Seuhah lata-lata!” ..... “Seuhah lata-lata!” ....

Kahariwang Sakadang Kuya kabuktian. Sora Sakadang Monyét anu tarik kadéngéeun ku patani ti imahna, anu teu jauh ti kebonna. Patani gura-giru lumpat ka kebon. Barang nepi ka kebon, katémbong aya monyét jeung kuya keur ngaweswes bari seuhah ngadaharan cabé.

“Beunang siah nu sok malingan cabé téh!” Patani ngagorowok bari lumpat muru ka nu keur ngahakanan cabé.

Ngadéngé aya nu ngagebah, gajleng baé Sakadang Monyét ngejat, térékél kana tangkal kai.

“Sakadang Monyét, dagoan!” Sakadang Kuya ngagorowok ménta tulung. Tapi Sakadang Monyét teu maliré, teu ngalieuk-ngalieuk acan, terus lumpat gagalacangan dina tangkal kai. Ari Sakadang Kuya, puguh da teu bisa lumpat, leumpang ngadédod baé. Kerewek baé ditéwak ku Bapa Tani.

“Beunang ayeuna mah nu sok malingan cabé aing téh. Ku aing dipeuncit!” Ceuk Bapa Tani.
Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan Patani, isukan kuya rék dipeuncit.

Peutingna, sakadang Monyét rerencepan ngadeukeutan Sakadang Kuya, nu keur cendekul dina jero kurung.

“Ssst, Sakadang Kuya, keur naon?” Sakadang Monyét nanya.

“Éh, geuning Sakadang Monyét, Puguh kuring téh keur ngararasakeun kabungah.”

“Kabungah naon Sakadang Kuya?”

“Nya éta, kuring téh rék dikawinkeun ka anak Patani.”

“Dikawinkeun ka anak Patani?”

“Enya.”

”Nu bener Sakadang Kuya?”

“Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat.”

“Ngadéngé omongan Sakadang Kuya kitu, Sakadang Monyét ngahuleng sajongjongan.

“Kieu, Sakadang Kuya, kumaha lamun urang tukeur tempat?” ceuk Sakadang Monyét.

“Tukeur tempat kumaha?”

“Enya tukeur tempat. Sakadang kuya kaluar, kajeun kuring atuh cicing di jero kurung.”

“Ah, embung.”

“Kuring mah karunya wé ka Sakadang Kuya, sapeupeuting dikurungan.”

“Atuh meureun moal jadi dikawinkeun ka anak Patani téh.”

Sakadang monyet keukeuh maksa, supaya tukeur tempat. Antukna sakadang kuya téh éléh déét.

“Heug baé tukeur tempat, tapi aya saratna,” ceuk Sakadang Kuya.

“Naon saratna?”

“Saratna mah gampang. Saméméh anjeun asup kana kurung, kuring kudu di alungkeun heula ka leuwi.”

“Enya, énténg atuh kitu mah.”

Heunteu talangké, Sakadang Monyét ngaluarkeun Sakadang Kuya tina kurung hayam, tuluy dibawa kasisi leuwi. Lung baé Sakadang Kuya téh dialungkeun ka leuwi. Sakadang Monyét buru-buru balik deui ka imah Patani. Sup baé ngurungan manéh ku kurung hayam. Ngadedempés ngadago-dago beurang, hayang geura buru-buru dikawinkeun ka anak Patani.

Kocapkeun isukna.

“Manéhna, ka mana bedog téh? Urang asah,” ceuk Patani ka pamajikanana.

“Rék naon Bapana isuk-isuk geus ngasah bedog?”

“Itu urang meuncit kuya di pipir.”

Paguneman Bapa Tani jeung pamajikanana téh kadéngéeun ku Sakadang Monyét. Manéhna ngagebeg. Lakadalah, geuning aing téh rék dipeuncit, lain rék dikawinkeun jeung anak Patani. Rék kabur, geus kagok. Kaburu aya anak Patani nyampeurkeun. Gancang baé atuh Sakadang Monyét téh papaéhan, ngabugigag kawas bangké.

Barang srog ka dinya, anak Bapa Tani gegeroan ka bapana.

“Bapa! Bapa!”

“Aya naon, Nyai?”

“Ieu geuning nu dina kurung téh lain kuya.”
“Naon Nyai?”

“Monyét, jeung siga nu geus paéh deuih!”

Bapa Tani nu keur ngasah bedog cengkat, tuluy nyampeurkeun ka anakna. Enya baé geuning dina kurung téh aya monyét ngabugigag, lain kuya nu kamari. Kurung dibukakeun, monyét dialak-ilik.

“Naha bet jadi monyét? Jeung paéh deuih.”

“Enya, éta mani geus jeger kitu,” ceuk pamajikanana mairan.

Monyét téh dicokot ku Bapa Tani, lung baé dialungkeun jauh pisan. Barang gubrag kana taneuh, koréjat monyét téh hudang, berebet lumpat, kalacat baé naék kana tangkal kai.

Sumber : Karuhun Wangatua Sakabeh, Buku-Buku Pangajaran Basa Sunda

Thursday, March 29, 2012

Download Formulir Tenaga Honorer Kategori II

Download Formulir Tenaga Honorer Kategori II. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer kategori I Jumlah tenaga honorer kategori IISementara untuk Kategori II  yang telah disampaikan ke Menpan dan RB dan BKN agar Instansi melaksanakan perekaman data menggunakan aplikasi yang bisa diunduh di web BKN. Data hasil perekaman data  tersebut disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy ke BKN tembusan ke Menpan dan RB paling lambat tanggal 30 April 2012 sudah harus diterima BKN. Untuk Download Formulir Tenaga Honorer Kategori II, silahkan anda Klik disini,

Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II

Pada kesempatan ini, Cijolang Mania berniat untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan Tenaga Honorer Kategori I dan Tenaga Honorer Kategori II tentang Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, yang kami dapatkan langsung dari http://www.bkn.go.id/.

Berikut adalah berita atau informasi yang kami dapatkan tentang Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II :


Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer kategori I Jumlah tenaga honorer kategori II.
Hasil penyampaian data tenaga honorer sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori I oleh BKN dan BPKP dan hasilnya terdapat tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 sebagaimana .....  ( baca selengkapnya). 


Catatan : Bagi anda yang termasuk Tenaga Honorer Kategori II, silahkan Klik link ini untuk :  Download Formulir Tenaga Honorer Kategori II.


Sumber : http://www.bkn.go.id/

Tuesday, March 27, 2012

Jampe Nguseup

Aki parahanyir
Nini parahanyir,
Nu ti girang
Nu ti hilir,
Kayaning hayam nu nyengir,
Nu nyengir bari bubuka,
cleeppp.... nyuuttt....
 

Cijolang Mania

Langkah

Langkahku dahulu adalah aku sekarang
Pilihanku dahulu adalah aku sekarang
Rinduku yang dahulu adalah rindu yang dahulu
Cintaku dahulu adalah Aku sekarang, bukan Aku yang dahulu, 
walau memang merah menjadi jingga ...

Memories of Cijolang Mania

Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Pasal 1 ayat 1)
Peranan guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya.
Guru terdiri dari guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan pegawai negeri sipil. Guru bukan PNS dapat melakukan penyetaraan angka kredit fungsional guru. Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

( Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen)

Monday, March 26, 2012

Ciri-Ciri Ikan Air Tawar Arus Deras

Pada kesempatan ini Cijolang Mania akan membahas atau sekedar berbagi tentang Ciri-Ciri Ikan Air Tawar Arus Deras. 
Seperti kita ketahui setiap makhluk hidup selalu beradaptasi dengan lingkungannya dimana dia tinggal, dimana setiap makhluk hidup akan menyesuaikan pola hidupnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Hal ini merupakan hal biasa pada kehidupan di bumi.
Selain pada manusia, adaptasi juga berlaku untuk tumbuhan dan hewan. Kali ini tanpa basa-basi lagi kami akan membahas tentang sebuah bentuk adaptasi spesies hewan terhadap lingkungannya. Berikut adalah pemaparan tentang ciri-ciri ikan air tawar yang hidup pada aliran air arus deras khususnya sungai.

1. Struktur Tubuh
Dari beberapa penelitian kecil yang kami lakukan dan ketahui, banyak ikan air tawar arus deras memiliki tubuh yang memanjang dengan bagian kepala yang tirus atau biasanya berbentuk torpedo. Ini dikarenakan kebiasaan mereka yang setiap saat hidup/berenang melawan arus deras. Sirip-sirpnya pun memanjang dan lebar, yang akan memberikan tenaga dorongan kuat disaat mereka berenang (melawan) arus deras.

Salah satu spesies ikan air tawar arus deras (Nilem Mangut)
2. Karakteristik/Sifat 
Agresif dan cepat dikala berenang adalah ciri utama dari ikan air tawar arus deras. Seperti yang telah diuraikan di atas, dengan panjang dan lebar sirip-siripnya, kekuatan untuk berenang menjadi semakin besar dan kuat. Jadi bisa dikatakan kecepatan berenang ikan arus deras bisa lebih 2 kali lipat daripada ikan-ikan tawar (ikan kolam) lainnya. Ikan dengan ciri khas arus sungai deras banyak ditemui di sungai-sungai di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Dari sebagian cerita para angler, banyak angler yang ketagihan untuk mancing di sungai air arus deras ini, itu dikarenakan strike ikan jenis arus deras ini sangatlah kuat walaupun ikannya tidak terlalu besar, sungguh luar biasa.

Mungkin hanya uraian singkat ini yang bisa kami sampaikan pada pembahasan ciri-ciri ikan air tawar arus deras, dan jika berkenan silahkan anda baca juga artikel-artikel lainnnya yang ada pada blog ini, yang berhubungan dengan artikel ini. Semoga bermanfaat...

Cara/Teknik Memancing di Air yang Mengalir Deras

Cara/Teknik  Memancing di Air yang Mengalir Deras. Memancing adalah suatu hobi yang sangat unik. Pada kesempatan ini Cijolang Mania akan membahas atau bisa dikatakan berbagi bagaimana cara/teknik memancing di air yang mengalir deras khususnya sungai dengan arus deras.

Sebelum kami membahas kepada pokok bahasan, mungkin sekedar mengingatkan bahwa terdapat beberapa spesies ikan yang hidup di aliran air arus deras. Diantaranya adalah Nilem Mangut, Balar (lalawak), Bebeong, Jeler, Paray, Moa (Lubang; dalam bahasa kami), Hampala, Beunteur (wader) dan masih banyak jenis spesies lainnya.

Pada dasarnya cara/teknik memancing pada aliran air deras hampir sama seperti mancing pada umumnya baik di kolam pemancingan ataupun di laut yang berarus sedikit tenang. Namun ada beberapa cara berbeda diantaranya adalah :

1. Peralatan
Untuk peralatan yang digunakan dalam memancing diarus deras, kita bisa menggunakan joran (jeujeur; dalam bahasa kami) yang agak lentur, itu dikarenakan kebanyakan ikan di sungai belum kita ketahui, kecil atau besarnya dan pada umumnya adalah ikan-ikan kecil. Untuk senar/kenur yang digunakanpun ukurannnya jangan terlalu besar, tapi ukuran kecil dengan kualitas tinggi. Untuk mata pancing/kail pun jangan terlalu besar, kecuali jika target memancing kita adalah ikan-ikan besar seperti Bebeong dan Hampala, cukup ukuran 1 – 2,5 saja, dan yang paling penting adalah pemberat/timah, untuk mancing di air yang arusnya deras kita mesti menggunakan pemberat/timah dengan bobot lumayan tetapi juga harus disesuaikan dengan kecepatan derasnya air tersebut. Kita bisa menggunakan pemberat kisaran 2 – 6 gram untuk di sungai,jika untuk di laut mungkin dapat disesuaikan lagi. Untuk umpan tentu saja harus kuat dan kenyal, agar tahan terhadap derasnya aliran air ( bisa dibaca pada Umpan Nilem mangut dan Umpan Ikan Balar )


2. Cara/Teknik
Ada 2 cara untuk memancing di air dengan aliran yang deras. Pertama adalah digantung ; cara ini digunakan dengan memasang target ikan-ikan yang senang memakan lumut/makanan di tepian batu atau cadas, ini biasanya untuk sungai yang berstruktur batu/cadas. Caranya letakan joran dengan ujung joran mendekati air dan untuk senarnya sendiri diusahakan kira-kira jangan mencapai dasar sungai (sesuaikan dgn kedalaman sungai/lubuk). 
mancing gurame di arus deras


Cara kedua adalah dengan sistem lempar jauh, maksudnya kail kita lempar jauh ke sungai/lubuk yang berarus deras dan membiarkan kail, umpan dan pemberat mencapai dasar sungai/lubuk. Untuk cara ini pemberat/timah yang digunakan harus berat/berbobot agar tidak terbawa arus sungai yang sangat deras.
Itulah beberapa cara/teknik memancing di sungai dengan aliran air deras, mungkin cara-cara yang telah kami uraikan di atas masih jauh dari sempurna, mengingat begitu banyak cara/teknik dalam memancing di arus deras. Uraian dari kami mungkin hanyalah sebagian kecil teknik bagi para mancingers sungai arus deras, untuk lebih pasnya lagi silahkan anda exlpole lagi dan bila ada car/teknik la yang berbeda mohon ketersediannya berbagi kepada kami, semoga bermanfaat dan selamat memancing..!

Saturday, March 24, 2012

Daftar Peserta UKA Sertifikasi Guru 2012 Kabupaten Ciamis hal 13-17

Berikut ini adalah Daftar Peserta UKA Sertifikasi Guru 2012 untuk Halaman 13-17, yang kami dapatkan dari website http://sergur.kemdiknas.go.id. dan untuk melihat halaman berikutnya silahkan anda klik disini.

Friday, March 23, 2012

Cara menulis strike di facebook

Bagaimana sih cara menulis strike di facebook atau cara menulis garis tengah di FB dengan cara mudah dan cepat menulis tulisan strike atau garis tengah di wall fb atau status fb ini maka sobat akan bisa dengan mudah membuatnya . jadi, kalau selama ini sobat ngiler liat teman sobat yang buat status atau wall fb menggunakan tulisan ini, namun sekarang sobat gak perlu kawatir lagi karena sudah ada solusinya, sebelum kita masuk ke cara buat tulisan keren di fb alangkah baiknya sobat juga melihat artikel Cijolang Mania lainnya di daftar seperti artikel cara buat tulisan terbalik di fb dan banyak lagi.Baik langsung saja kita cekidot ke caranya sebagai berikut :Pertama, Baca basmalah dulu.Kedua, Log in ke akun fb sobat masing2.Ketiga, Cekedot langsung ke http://adamvarga.com/strike/ dan buat tulisan yang kamu inginkan di kotak tersebu lalu copas saja ke wall atau status kamu.

Lirik Lagu Sumpahna Ge Aing Mah Da Teu Nyaho

Wilujeung wayah kieu pamiarsa Cijolang Mania...
Kumaha daramang?

Anda tahu lagunya CLEOPATRA STRATAN yang judulnya ZUNEA ZUNEA?
Nah kali ini kami mau bagi-bagi lagu tersebut, tapi SUNDA VERSION-nya, memang sih mungkin  banyak yang tau, tapi tidak ada salahnya juga kan kalau kami share di sini. Itung-itung buat melengkapi isi blog Cijolang Mania  ...

Oke, langsung aja kita simak, Ini liriknya...
''Zunea Zunea (Sunda Version)'' Sumpahna Ge Aing Mah Da Teu Nyaho
Aya barudak keur ulin sabari ngudud di warnet
Tempat barudak ngurumpul jeung ngagandeungan tatangga
Di imah mah ngomong na erek indit ka sakola
Tapi nyata na malah ngarumpul jeung ngudud di warnet

Sumpah na ge da teu nyaho
Aing mah teu nyaho
Aing mah teu nyaho
Erek kitu Erek kieu sumpah na ge da teu nyaho

Aing mah teu nyaho
Aing mah teu nyaho
Erek kitu erek kieu sumpah na ge da teu nyaho

Cing sumpah na ge da aing mah di bejaan da teu nyaho
Sok geura mikir di bejaan teh sia mah kudu nyaho

Di luar imah siga nu bener wani ka sasaha
Tapi di bere jurig mah maneh ngompol na calana
Heh barudak ulah ngalawan ka bapa jeung ka ema
Kudu sieun maraneh engke bisi asup naraka

Sumpah na ge da teu nyaho
Aing mah teu nyaho
Aing mah teu nyaho
Erek kitu Erek kieu sumpah na ge da teu nyaho

Aing mah teu nyaho
Aing mah teu nyaho
Erek kitu erek kieu sumpah na ge da teu nyaho

Cing sumpah na ge da aing mah di bejaan da teu nyaho
Sok geura mikir di bejaan teh sia mah kudu nyaho

Monday, March 19, 2012

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Adalah suatu organisasi pelaksana tugas teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. Unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi pengelolaan DAS.
Saturday, March 17, 2012

Cara Membuat Tulisan Terbalik di Facebook

Cijolang Mania kali ini ingin berbagi tips tentang Cara Membuat Tulisan Terbalik Facebook.Nah bagi sobat  facebooker yang ingin membuat tulisan di status wall dan lain lain untuk di letakkan di fb sobat, caranya gampang kok, mengenai pembuatan tulisan terbalik yang pernah kita lihat selama ini kalau ada temen kita buat tulisan status, comment atau wall terbalik,caranya gampang , berikut cara buat tulisan terbalik pada fb :
Sobat langsung aja kunjungi situs ini www.sherv.net/flip.html
nah trus ketik deh kata atau kalimat yang diinginkan seperti contoh di atas kemudian copy paste ke comment atau wall fb sobat ....
Selamat mencoba ....
  
jangan lupa baca juga tentang Smiley Emotion Facebook Keren ya sob ....

Friday, March 16, 2012

Pengumuman Hasil UKA Sertifikasi Guru 2012

Berikut adalah informasi sementara yang berhasil kami dapatkan dari blog Lentera Kecil. Menurut keterangan resmi LPMP pengumuman hasil UKA sertifikasi guru 2012 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2012 mendatang. Sedangkan pengumuman hasil  UKA akan diumumkan secara tertulis dan dikirimkan ke masing-masing peserta.
Mekanisme pengumuman hasil UKA Sertifikasi Guru 2012 :
  • Badan PSDM dan PMP me-validasi dan mengirim hasil analisis UKA yang telah dikerjakan oleh peserta oleh Puspendik kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
  • Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten mengumumkan hasil UKA kepada para guru peserta UKA.

Pengumuman Hasil UKA Sertifikasi Guru 2012

Saat ini di daerah penulis telah beredar selebaran pengumuman yang berisi daftar peserta yang telah lolos UKA 2012. Setelah mengamati Kop surat dan nama-nama peserta yang telah lolos, ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan. Bentuk KOP surat dan beberapa nama peserta yang telah meninggal dunia masih tercantum. Entah siapa yang pertama mengedarkan serta maksud dan tujuannya.
Untuk itu kepada rekan guru yang telah mengikuti uji kompetensi awal, jangan terlalu percaya kepada selebaran atau isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Lebih akurat lagi, silahkan melihat dan bertanya kepada Diknas setempat, LPMP atau langsung Pusat Sertifikasi Guru Kemdiknas.
Cijolang Mania akan berusaha memberikan informasi yang akurat, sesuai komitmen dari awal untuk membahas masalah sertifikasi guru 2012. Dan terus berdoa buat rekan-rekan guru yang telah mengikuti UKA, semoga bisa sukses semua. Kita tunggu hasil UKA sertifikasi Guru 2012 pada 18 Maret 2012.

Foto Bumi Tahun 2012 dan Tahun 1972

Kerusakan sungai hanyalah sebagian kecil dari kerusakan global dari bumi tercinta ini, Cijolang Mania kali ini ingin menunjukan foto bumi yang diambil oleh NASA pada tahun 2012 dan tahun 1972 sebagai perbandingan bentuk dari kerusakan bumi, semoga setelah melihat foto-foto berikut ini, kita sadar bumi ini mendekati 'garis finish' karena ulah manusia sendiri...

Foto tahun 2012
Bandingkan dengan ini, tahun 1972..saat bumi masih fresh... 

Foto ini diambil dari Apollo 17, saat landing di bulan...


mari kita selamatkan bumi tercinta...

Monday, March 12, 2012

Smiley Emotion Facebook Keren (Complete)

Smiley Emotion Facebook . Iseng-iseng Cijolang Mania nyari Smiley Emotion  Facebook, eh nemu juga nih... Smiley Emotion Facebook ini saya dapatkan dari Berry Blog, buat menggunakannya  gampang, tinggal copas aja ekspresi emoticon yang sobat mau di bawah ini :

happy :-) :) :] =)
robot :|]
curly lips :3
pacman :v
upset >:O >:-O >:o >:-o
confused o.O O.o
squint -_-
kiki ^_^
heart <3
kiss :-* :*
angel O:) O:-)
devil 3:) 3:-)
Shark (^^^)
unsure :/ :-/ :\ :-\
cry :'(
grumpy >:( >:-(
sunglasses 8-| 8| B-| B|
glasses 8-) 8) B-) B)
wink ;-) ;)
gasp :-O :O :-o :o
grin :-D :D =D
tongue :-P :P :-p :p =P
sad :-( :( :[ =(
Wajah Orang :putnam:

 Kartun
Troll face: [[171108522930776]]
Me Gusta: [[211782832186415]]
ARE YOU FUCKING KIDDING ME: [[143220739082110]]
Feel like a sir: [[1680408465586189]]
Not bad Obama: [[169919399735055]]
Mother of God: [[142670085793927]]
Cereal Guy: [[170815706323196]]
LOL Face: [[168456309878025]]
NO Guy: [[167359756658519]]
Yao Ming: [[14933336846417]]
Derp: [[224812970902314]]
Derpina: [[192644604154319]]
Forever Alone: [[177903015598419]]
It's Okay!: [[148578318584679]]
ALL the y: [[219611504753863]]
Impossibruh: [[305710872791586]]
Rage Face: [[145768898802324]]
Watch out, badass: [[309795212383816]]
Poker face: [[129627277060203]]
Justin Bieber: [[67253243887]]
Lady GaGa: [[ladygaga]]
Eminem: [[eminem]]
Mark Zuckerberg: [[zuck]]
FUCK YEAH: [[105387672833401]]
CHUCK NORRIS: [[161751797197606]]
POKER FACE: [[129627277060203]]
CHALLENGE ACCEPTED: [[100002727365206]]
Dislike Icon: [[139407806171115]]
Like Icon: [[333181686710881]]
Inverted Like Icon: [[180601488705317]]
1.怪客
[[255006724575192]] [[255006727908525]] [[255006737908524]] [[255006734575191]] [[255006731241858]]
[[255006827908515]] [[255006831241848]] [[255006824575182]] [[255006817908516]] [[255006821241849]]
[[255006874575177]] [[255006871241844]] [[255006884575176]] [[255006877908510]] [[255006881241843]]
[[255006934575171]] [[255006931241838]] [[255006941241837]] [[255006944575170]] [[255006937908504]]
[[255007004575164]] [[255007001241831]] [[255006994575165]] [[255006997908498]] [[255006991241832]] [[255007084575156]] [[255007101241821]] [[255007077908490]] [[255007091241822]] [[255007081241823]]
2. Jack Sparrow
[[298356520217565]] [[298356516884232]] [[298356506884233]] [[298356510217566]]
[[298356513550899]] [[298356620217555]] [[298356606884223]] [[298356616884222]]
[[298356610217556]] [[298356613550889]] [[298356673550883]] [[298356676884216]]
[[298356666884217]] [[298356680217549]] [[298356670217550]] [[298356740217543]]
[[298356733550877]] [[298356743550876]] [[298356730217544]] [[298356736884210]]
[[298356823550868]] [[298356810217536]] [[298356820217535]] [[298356826884201]] [[298356813550869]] [[298356906884193]] [[298356896884194]] [[298356900217527]] [[298356903550860]] [[298356893550861]] [[298356950217522]] [[298356946884189]]
3. Superman
[[299528860107644]] [[299528863440977]] [[299528866774310]] [[299528856774311]]
[[299528870107643]] [[299528950107635]] [[299528943440969]] [[299528946774302]]
[[299528953440968]] [[299528956774301]] [[299529013440962]] [[299529016774295]]
[[299529010107629]] [[299529003440963]] [[299529006774296]] [[299529060107624]]
[[299529063440957]] [[299529066774290]] [[299529070107623]] [[299529073440956]]
[[299529173440946]] [[299529183440945]] [[299529180107612]] [[299529176774279]] [[299529186774278]] [[299529243440939]] [[299529236774273]] [[299529240107606]]
4. Elmo
[[302117289844540]] [[302117283177874]] [[302117276511208]] [[302117279844541]] [[302117286511207]] [[302117366511199]]
[[302117369844532]] [[302117373177865]] [[302117383177864]] [[302117379844531]] [[302117426511193]] [[302117436511192]]
[[302117429844526]] [[302117423177860]] [[302117433177859]] [[302117523177850]] [[302117529844516]] [[302117526511183]]
[[302117536511182]] [[302117533177849]] [[302117606511175]] [[302117596511176]] [[302117599844509]] [[302117593177843]] [[302117603177842]] [[302117646511171]] [[302117649844504]] [[302117659844503]] [[302117656511170]] [[302117653177837]] [[302117706511165]] [[302117703177832]] [[302117699844499]] [[302117709844498]] [[302117696511166]] [[302117749844494]]

5. Trolled
[[242538225822042]] [[242538222488709]] [[242538232488708]] [[242538219155376]] [[242538229155375]] [[242538339155364]]
[[242538335822031]] [[242538342488697]] [[242538345822030]] [[242538349155363]] [[242538392488692]] [[242538395822025]]
[[242538399155358]] [[242538402488691]] [[242538405822024]] [[242538475822017]] [[242538472488684]] [[242538489155349]]
[[242538492488682]] [[242538485822016]] [[242538562488675]] [[242538565822008]] [[242538569155341]] [[242538575822007]] [[242538572488674]] [[242538612488670]] [[242538625822002]] [[242538619155336]] [[242538622488669]] [[242538615822003]] [[242538675821997]] [[242538682488663]] [[242538672488664]] [[242538679155330]] [[242538685821996]] [[242538742488657]]

6. Mr. Bean
[[255016264574238]] [[255016271240904]] [[255016277907570]]
[[255016267907571]] [[255016274574237]] [[255016384574226]]
[[255016387907559]] [[255016394574225]] [[255016401240891]]
[[255016391240892]] [[255016464574218]] [[255016454574219]]
[[255016457907552]] [[255016461240885]] [[255016451240886]]
[[255016537907544]] [[255016531240878]] [[255016534574211]]
[[255016541240877]] [[255016527907545]] [[255016634574201]]

Kaskus
Kaskus Repost: [[243344945733611]]
Kaskus Maho: [[mahochat]]
Kaskus Bingung: [[205827876172490]]
Kaskus Like: [[261018420628968]]
Kaskus Nope: [[328740787138287]]
Kaksus Capedehh: [[296027833771776]]
Kaskus 4L4y: [[311851138846391]]
Kaskus Ngakak: [[guengakak]]
I Love Kaskus: [[203443053077888]]


 Huruf
[[249199828481201]] - Konata Izumi
[[250128751720149]] - Domo Kun
[[223328504409723]] - Gintoki Sakata
[[236147243124900]] - Pokeball
[[326134990738733]] - Pikachu
[[155393057897143]] - Doraemon
[[224502284290679]] - Nobita
[[144685078974802]] - Mojacko
[[334954663181745]] - Spongebob
[[196431117116365]] - Shin chan
[[148935948523684]] - Pedo Bear
[[269153023141273]] - Poring

[[107015582669715]] = A
[[116067591741123]] = B
[[115602405121532]] = C
[[112542438763744]] = D
[[115430438474268]] = E
[[109225112442557]] = F
[[111532845537326]] = G
[[111356865552629]] = H
[[109294689102123]] = I
[[115636698451811]] = J
[[116651741681944]] = K
[[115807951764667]] = L
[[106596672714242]] = M
[[108634132504932]] = N
[[116564658357124]] = O
[[111669128857397]] = P
[[107061805996548]] = Q
[[106699962703083]] = R
[[115927268419031]] = S
[[112669162092780]] = T
[[108983579135532]] = U
[[107023745999320]] = V
[[106678406038354]] = W
[[116740548336581]] = X
[[112416755444217]] = Y

XAT emoticon
[[xated]] = (xat)
[[xatpray]] = (pray)
[[xatredface]] = (redface)
[[xatmaniac]] = (maniac)
[[xatsmirk]] = (smirk)
[[xatshock]] = (shock)
[[xatmad]] = (mad)
[[xatxd]] = (xd)
[[xatcrying]] = (crying)
[[xatwary]] = (wary)


oke demikian macam macam kumpulan Kode Smiley Emotion Facebook untuk chat di fb, semoga bermanfaat untuk sobat facebook.

Saturday, March 10, 2012

Umpan Mancing Ikan Nilem Mangut

Resep umpan mancing dari Cijolang Mania pada kesempatan ini adalah Umpan Mancing Ikan Nilem Mangut. Umpan spesial ini adalah umpan khusus untuk ikan khas Sungai Cijolang, dimana Nilem Mangut adalah ikan paling spesial di Sungai Cijolang. Sebagian pemancing menyebutnya sebagai ikan dengan pemegang kasta sosial tertinggi atau dalam bahasa daerah (sunda) mereka menyebutnya sebagai menaknya (kaum/ikan ningrat) Sungai Cijolang, kok ada ya ikan ningrat hehe... Nilem Mangut atau sebagian orang menamakannya dengan nama Nilem Batu, adalah ikan sungai yang hidup pada aliran air deras. Konsumsi makanannya adalah lumut yang tumbuh pada batu atau cadas sekitar sungai.
 
Sebenarnya ada beberapa umpan untuk memancing ikan nilem mangut, tergantung dari kondisi air sungai itu sendiri. salah satu contoh misalnya ketika kondisi air sungai keruh sehabis hujan, nilem mangut akan lebih suka jika kita menggunakan umpan alami salah satu contohnya adalah umpan udang segar maupun yang sudah dibusukan atau cacing. Jenis cacing yang disukainya adalah jenis cacing kandang atau cacing sampah(gereme) dan cacing sawah(goot). Dan jika keadaan air normal/jernih kita bisa meramu umpan buatan dengan bahan -bahan yang beraroma wangi dan segar atau bisa juga menggunakan lumut yang halus dan tipis.
 
Berikut adalah resep yang biasa digunakan untuk Mancing Ikan Nilem Mangut :
 
Bahan-bahan :
 Telor bebek 2 butir
Dua helai daun pandan
Keju Kraft 1/4 batang
Ubi jalar kukus/rebus 1 buah  
1 bungkus kue mari yang agak bermerk hehe...
sebagai bahan perekat kekenyalan umpan jangan lupa tambahkan tepung terigu secukupnya!
 
Cara Pengolahan :
rebuslah telur bebek (kuning dan putihnya) bersama daun pandan, campukan(kocok) dalam panci hingga air rebusannya habis, kemudian masukan ke dalam wadah dengan terlebih dahulu memisahkan daun pandannya. Campurlah telur tersebut dengan keju kraft yang sudah diparut dan kue mari plus terigu secukupnya hingga mencapai komposisi sempurna (kekenyalan yang diinginkan) kemudian masukkan umpan tersebut  ke dalam kantung plastik berukuran ½ kg, dan siap untuk digunakan mancing
 
Catatan :
Umpan ini akan lebih maksimal jika digunakan 1 minggu kemudian, karena akan matang dengan aroma yang harum dan segar, hmmm yummmyy....

Selamat mencoba!

Thursday, March 8, 2012

Umpan Mancing Ikan Mas/Galatama

Postingan Cijolang Mania kali ini adalah resep Umpan Mancing Ikan Mas/Galatama. Mengingat banyak sekali resep dan variasinya, maka Cijolang Mania hanya sekedar berbagi sebagian kecil saja resep tersebut, karena kami yakin para angler senior yang lain juga mempunyai berbagai macam resep yang lebih ajip. 
Berikut ada 2 (dua) resep yang biasa digunakan untuk Mancing Ikan Mas/Galatama :
1. Umpan Mancing Ikan Mas/Galatama I :

Bahan-bahan :
5 butir telur ayam
½ kg tepung ketan
Daun pandan beberapa helai
Pelet secukupnya
Cara membuat :
Hancurkan 5 butir telur dan aduk isinya sampai lebur ( tidak terlalu berbusa ), tambahkan sedikit air agar tidak terlalu pekat, lalu masukan tepung ketan kedalam kocokan telur. Selanjutnya bungkus adonan yang telah jadi tersebut dengan daun pandan dan kukus hingga matang. Kini umpan tersebut telah siap anda gunakan untuk mancing, baik untuk galatama maupun di kolam harian.

2. Umpan Mancing Ikan Mas/Galatama II :
Bahan-bahan :
Jagung manis 5 tongkol Telor bebek 5 butir
(tidak muda tidak tua)
Keju Kraft 1/4 batang Kacang mede 1/4 ons
Kelapa 1/4 butir Susu Kental 1/4 kaleng
Vanili Secukupnya Daun pandan 2 lembar
Ubi 1 buah Tuna 1 kaleng
Kroto secukupnya
Cara Pengolahan :
Semua bahan seperti jagung manis, keju kraft dan kelapa diparut terlebih dahulu. Sedangkan untuk kacang mede terlebih dahulu digoreng dan selanjutnya digilas sampai halus, dan telur bebek diambil kuningnya saja.
Apabila semua bahan telah siap, campurlah jagung dengan kuning telur, keju parut, kacang mede, susu kental, vanili, perasan daun pandan dan santan kelapa yang diperas tanpa menggunakan air.
Bahan-bahan yang telah dicampur diaduk hingga rata, kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik berukuran ½ kg.
Adonan didalam plastik diikat rapat pada ujungnya agar bentuk adonan menjadi pipih dan rata dalam mematangkannya. Plastik dirangkap dua agar dalam pengukusan tidak pecah. Selanjutnya adonan dikukus selama 3-4 jam. Sebelum dimasak, daun pandan sepanjang 10 cm sebaiknya dimasukkan pada setiap kantung.
Untuk mendapatkan hasil yang rata dalam pengukusan sebaiknya setelah 1,5 jam adonan diangkat, kemudian ditekan hingga pipih dan dimasak kembali dengan posisi terbalik.
Setelah 3-4 jam, adonan umpan akan berwarna kuning pertanda sudah matang dan berbentuk pipih, tidak terlalu keras ataupun lembek.
Umpan kuning yang telah siap dicampur dengan 1 buah ubi rebus untuk dicampur dan diaduk sampai rata. Setelah semua rata, masukkan 1 kaleng tuna untuk dicampur hingga rata.
Masukkan kroto secukupnya ke dalam adonan, diaduk hingga rata.

Resep umpan kuning ini dapat bertahan hingga 1 minggu. Selamat mencoba!!!!!!!